SYNDYK MASY UPADŁOŚCI "KULJASZ" SP. J. - W. KULIŃSKI, SZ. KULIŃSKI w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w SKARŻYSKU - KAMIENNEJ

działając na podstawie Postanowienia z dnia 18.11.2016r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Kielcach (Sygn. akt V GUp 26/15)


ZAWIADAMIA O SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU PISEMNEGO OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO:

Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Skarżysku Kamiennej przy ul. Asfaltowa 1, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr KI1R/00022259/2 o powierzchni 6.532 m2, zabudowanej budynkiem stanowiącym przedmiot odrębnej własności o powierzchni 849,06 m2 za cenę nie niższą niż 399.000 zł brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Sprzedaż ta jest zwolniona z obowiązku uiszczenia podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Oferent pod rygorem niedopuszczenia go do przetargu, winien złożyć ofertę przetargową na piśmie w zamkniętej opieczętowanej (zalakowanej) i nieprzezroczystej kopercie, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt VGUp 26/15, umieścić dopisek "Oferta na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Skarżysku Kamiennej przy ul. Asfaltowa 1" ze wskazaniem danych oferenta, przesyłką poleconą na adres: Anna Garbacz Syndyk masy upadłości KULJASZ spółka jawna, W. Kuliński i Sz. Kuliński z siedzibą w Skarżysku Kamiennej w upadłości likwidacyjnej, ul. Targowa 18/912, 25 - 520 Kielce, lub osobiście w siedzibie biura syndyka mieszczącej się pod tym samym adresem.
Oferty do przetargu należy składać najpóźniej do dnia 2 stycznia 2017 r.
Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy upadłego sumę pieniężną stanowiącą wadium ryczałtowe w wysokości: 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) na rachunek dysponenta: "Kuljasz " Spółka jawna W. Kuliński, Sz. Kuliński w upadłości likwidacyjnej, ul. Rzeźniana 9, 26-110 Skarżysko- Kamienna, nr rachunku: 73 8520 0007 2002 0046 6848 0001. Aby oferent został dopuszczony do przetargu Syndyk w dniu posiedzenia sądowego winien kwotę podaną wyżej posiadać uznaną na rachunku bankowym.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00 w Sali XXV Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.
O rozstrzygnięciu przetargu decyduje najwyższa oferowana cena zakupu nieruchomości. W przypadku złożenia dwóch ofert o takiej samej cenie, syndyk przyjmuje za zwycięską ofertę złożoną najwcześniej. Wybór oferty przez Syndyka jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza. Umowa sprzedaży z nabywcą powinna być zawarta w terminie określonym przez Sędziego Komisarza, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego Komisarza.

Warunki przetargu są dostępne w Biurze Syndyka przy ul. Targowej 18/912, 25-520 Kielce, tel. 41 344-53-37 oraz w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. OGŁOSZENIE O PRZETARGU UKAZAŁO SIĘ W GAZECIE WYBORCZEJ wyd. ogólnopolskie w dn. 5.12.2016R., GAZECIE ECHO DNIA w dn. 7.12.2016R. oraz na portalach internetowych: DAWRO.PL, MONITORURZĘDOWY.PL, OLX.PL.


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI "KULJASZ" SP. J. - W. KULIŃSKI, SZ. KULIŃSKI w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w SKARŻYSKU - KAMIENNEJ


działając na podstawie Postanowienia z dnia 18.11.2016r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Kielcach (Sygn. akt V GUp 26/15)

ZAWIADAMIA O SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU PISEMNEGO OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO:
Zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego - "UBOJNI DROBIU", obejmującej:
1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Skarżysko-Kamienna, położonej w Skarżysku Kamiennej, ul. Rzeźniana 9. 26-110 Skarżysko-Kamienna, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr KI1R/00016909/09 o powierzchni 2.226 m2 (powierzchnia działki), zabudowanej budynkami przeznaczonymi na działalność gospodarczą stanowiącymi przedmiot odrębnej własności:
a. Budynek produkcyjny o powierzchni użytkowej 428,30 m2,
b. Budynek magazynowo- produkcyjny o powierzchni użytkowej 327,00 m2,
c. Budynek biurowo socjalny o powierzchni użytkowej 49,00 m2,
2. Ruchomości znajdujące się na ul. Rzeźnianej 9, tj. maszyny, urządzenia i wyposażenie opisane i wycenione w operacie z dnia 30.06.2015r.
3. Bazę kontrahentów.
za cenę nie niższą niż 635.000,00 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści pięć złotych).
Sprzedaż ta jest zwolniona z obowiązku uiszczenia podatku VAT zgodnie z art. 6 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Oferent pod rygorem niedopuszczenia go do przetargu, winien złożyć ofertę przetargową na piśmie w zamkniętej opieczętowanej (zalakowanej) i nieprzezroczystej kopercie, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt VGUp 26/15, umieścić dopisek "Oferta na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa KULJASZ Spółka Jawna W. Kuliński, Sz. Kuliński w upadłości likwidacyjnej położonej w Skarżysku Kamiennej przy ul. Rzeźnianej 9" ze wskazaniem danych oferenta, przesyłką poleconą na adres: Anna Garbacz Syndyk masy upadłości KULJASZ spółka jawna, W. Kuliński i Sz. Kuliński z siedzibą w Skarżysku Kamiennej w upadłości likwidacyjnej, ul. Targowa 18/912, 25 - 520 Kielce, lub osobiście w siedzibie biura syndyka mieszczącej się pod tym samym adresem.

Oferty do przetargu należy składać najpóźniej do dnia 2 stycznia 2017 r.
Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy upadłego sumę pieniężną stanowiącą wadium ryczałtowe w wysokości: 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) na rachunek dysponenta: "Kuljasz " Spółka jawna W. Kuliński, Sz. Kuliński w upadłości likwidacyjnej, ul. Rzeźniana 9, 26-110 Skarżysko- Kamienna, nr rachunku: 73 8520 0007 2002 0046 6848 0001. Aby oferent został dopuszczony do przetargu Syndyk w dniu posiedzenia sądowego winien kwotę podaną wyżej posiadać uznaną na rachunku bankowym.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00 w Sali XXV Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.
O rozstrzygnięciu przetargu decyduje najwyższa oferowana cena zakupu nieruchomości. W przypadku złożenia dwóch ofert o takiej samej cenie, syndyk przyjmuje za zwycięską ofertę złożoną najwcześniej. Wybór oferty przez Syndyka jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza. Umowa sprzedaży z nabywcą powinna być zawarta w terminie określonym przez Sędziego Komisarza, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego Komisarza.

Warunki przetargu są dostępne w Biurze Syndyka przy ul. Targowej 18/912, 25-520 Kielce, tel. 41 344-53-37 oraz w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. OGŁOSZENIE O PRZETARGU UKAZAŁO SIĘ W GAZECIE WYBORCZEJ wyd. ogólnopolskie w dn. 5.12.2016r., GAZECIE ECHO DNIA w dn. 7.12.2016r. oraz na portalach internetowych: DAWRO.PL, MONITORURZĘDOWY.PL, OLX.PL.